Yüzdeci Zihniyetin Yüzde İkilik Kanun Teklifine Karşılık | Büro Ailesi Sendikası - BAL SEN

Yüzdeci Zihniyetin Yüzde İkilik Kanun Teklifine Karşılık

Yüzdeci Zihniyetin Yüzde İkilik Kanun Teklifine Karşılık

Yüzdeci Zihniyetin Yüzde İkilik Kanun Teklifine Karşılık

z13 Aralık 2022
Bildiği üzere 6.Dönem Toplu Sözleşmede haksız ve hukuksuz şekilde “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Toplu sözleşme İkramiyesi ödenir” maddesi Danıştay 12.Daire 2021/6348 Esas Sayılı dosyasında verdiği kararda özetle; 4688 Sayılı Kanun'un 28. maddesinde; toplu sözleşmenin, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsayacağı; toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı belirtilmiştir. Anayasa’nın 51. maddesiyle düzenlenen sendika kurma hakkı, örgütlenme özgürlüğünün bir parçası olduğundan, bu hakka yönelik olarak yapılabilecek müdahalelere karşı ilgili mevzuat uyarınca bir korunma ve bu hakkın kullanılması nedeniyle yaptırıma uğranılmaması anlamında bir güvence sağlandığı açıktır.
Bu durumda; 4688 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan, toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı yolundaki hükmün farklı şekilde yorumlanarak, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmada, hizmet kollarına ilişkin olarak üye olunan sendikalar açısından, “toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar’’ şeklinde kriter getirilmesi suretiyle sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet verecek nitelik taşıdığı gibi, aynı hizmet kolunda çalışıp aynı işi yapan sendika üyesi kamu görevlileri arasında, sadece farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle "toplu sözleşme ikramiyesi ödemesinde" eşitsizlik yaratması suretiyle çalışma barışını da olumsuz yönde etkileyeceğinden, dava konusu düzenlemede mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Diyerek kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklindeki ibarenin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesine rağmen kendisini Memur Sendikası olarak tarif eden ancak yıllardır Toplu sözleşme masasında olmasına rağmen etkisiz bir profil çizen Sendikanın isteği doğrultusunda hazırlanan tasarı Meclise sunulduğunu şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde,; “ MADDE 11- Uluslararası, Anayasal ve yasal düzenlemeler çerçevesinde temel hak ve özgürlükler kapsamında güvence altına alınmış örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının temin edilmesini sağlamak ve kamu çalışanlarının işveren karşısında dengeli bir toplu pazarlık süreci yürütebilmelerini temin edebilmek için daha güçlü bir kamu görevlileri sendikacılığı oluşmasına katkı sunmak amacıyla 375 sayılı KHK'nın ek 4 üncü maddesinde değişiklik yapılması ihtiyacı oluşmuştur.
 Bu kapsamda; Sendikal algının güçlendirilmesi ve sendika üyeliğinin desteklenmesi amacıyla kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha az üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan kamu çalışanlarına ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla bulunacak tutar kadar toplu sözleşme desteği, Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde ikisinden daha fazlası üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise toplu pazarlık hakkının daha dengeli yürütülebilmesi ve güçlü sendikacılığın temin edilmesi amacıyla ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi, Ödenmesi amaçlanmaktadır. Toplu sözleşme desteği ile toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesinde uygulamada mükerrer Ödeme yapılmaması amacıyla toplu sözleşme ikramiyesi ödenen kamu görevlilerine ayrıca toplu sözleşme desteği yapılmayacağı kanun metninde düzenlenmektedir.
Anayasa’nın 51’inci maddesine göre Kamu Görevlilerinin kurmuş olduğu ve üye oldukları Sendikalarla ilgili olarak “Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda toplu sözleşme desteği yapılacak ve Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde 2'sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu görevlileri sendikalarına üye olan, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleriyle birlikte toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.
Kamu görevlilerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyesi, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlük süresince 2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödenecek.” Denilmekte, Anayasa’nın 51’inci maddesine göre Kamu Görevlilerinin kurmuş olduğu ve üye oldukları Sendikalarla ilgili olarak diyerek başlayan cümleye rağmen Memurun Anayasal hakkı kısıtlanmak istenmektedir.  
Kanun Değişikliği ile Toplu Sözleşme İkramiyesi ödemelerinde Sendika üye sayısının baz alınması, Sendikal hak Anayasa ile güvence altına alınmışken, çalışma barışı açısından negatif ortam sağlayacak, Kamu Görevlilerinin etkinliğine şahit olduğu ve istediği Sendikalara üyeliklerini engelleyecektir. Kamu Personelinin Sendika seçme ve istediği Sendikaya üye olma hakkına gem vuraraktır.
Kaldı ki 2021 yılında Danıştay 12.Daire’nin 2021/6348 Esas Sayılı dosyasında verdiği karara göre, Toplu Sözleşme İkramiye ödemesi ile ilgili teklif yasalaşsa bile 2023 yılı sonuna kadar, yani toplu 6.Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca uygulanmayacaktır. Hak böyle iken, bu konuda bilgisi olmasına rağmen yıllarca memurların mali haklarında yetersiz olanların, Memurların sadece sendika toplu sözleşmesi ödemesi almak için sendikalarına üye olmalarını umacak kadar da aciz duruma düştüklerini görmek bizleri ziyadesiyle üzmüştür.
Sonuç olarak yıllar boyu üye sayısıyla bir güç olduğunu zannedip Toplu Sözleşmeler sonrası etkisiz olduğu ortaya çıkan sendikaların çabaları neticesinde Meclise sunulan kanun teklifiyle sendikal tekelcilik yolunda adım atılmış olduğunu gören tüm Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolu Personelini tepki vermeye ve Büro Ailesi Sendikamız çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. 

 

Sendikamız Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın